TKP HEADLINE

สวนทุเรียนยายละมัย


             สวนทุเรียนนนท์ ยายละมัย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล และโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์อย่างยั่งยืน คุณสำเริง สุนทรแสง อายุ 61 ปี อาศัยอยู่ที่ซอยบางกร่าง 45 (วัดแคใน) ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกทุเรียนและเกษตรผสมผสาน เจ้าของสวนทุเรียนนนท์ ยายละมัย ที่เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล และสวนตัวอย่างในการปลูกทุเรียนนนท์ คุณสำเริง กล่าวว่า ตนเองและครอบครัวเป็นชาวนนทบุรีมาแต่ดั้งเดิม ชาวสวนนนทบุรีนิยมทำเกษตรผสมผสาน แต่ทุกสวนก็ต้องปลูกทุเรียนเพราะทุเรียนนั้นเป็นไม้ผลที่ตกทอดกันมากจากรุ่นสู่รุ่น มีความเป็นมากว่าร้อยปี ถือเป็นไม้ผลที่อยู่คู่กับชาวนนทบุรีมาอย่างช้านาน และทุเรียนนนท์ยังมีรสชาติอร่อย อย่างเป็นเอกลักษณ์ อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางกร่าง


             กศน.ตำบลบางกร่าง ตั้งอยู่ในอาคารศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี หมู่บ้านเอื้ออาทรราชพฤกษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายฉลาด ศรีสุขา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 23 จังหวัดนนทบุรี และการเคหะแห่งชาติ ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางกร่าง เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยมี นางสาวนฤมล ทิพยเดช ครูอาสาสมัคร และนางสาวจินตนา สดมุ้ย ครู กศน.ตำบล เป็นผู้ดูแล ภายในอาคารมีการจัดสรรเนื้อที่ออกเป็นหน่วยงานย่อย อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 5

 


กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 5

        ตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ด้านศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน: ชุมชนพึ่งตนเองได้ ทำได้ ขายเป็น” สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการทำช่องทางเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร

ดังนั้น กศน.ตำบลบ้านใหม่ จึงได้ปรึกษากับประธานชุมชน เพื่อทำการสำรวจความต้องการประชาชนในชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ในรูปแบบของการฝึกอาชีพที่ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ในปีงบประมาณ 2561 ชุมชนได้จัดฝึกวิชาชีพกลุ่มสนใจ การทำกระเป๋าผ้า และวิชาชีพระยะสั้น 45 ชั่วโมง วิชาการตัดเย็บเสื้อผ้า อ่านเพิ่มเติม...

นายพงษ์กวี นาคเขียว


นายพงษ์กวี   นาคเขียว

ประวัติ

เกิดพ.ศ. 2490 อายุ 75 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี สาขาการบริหารธุรกิจ มีบุตร 2 คน การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ มีบ้านอาศัยของตนเอง ไม่มีภาระหนี้สิน รายได้ปัจจุบันมาจากผลผลิตทางการเกษตร ดอกผลจากเงินออม และหลักทรัพย์ต่างๆ ที่เก็บสะสมระหว่างทำงาน และเงินบำนาญของคู่สมรสเพียงพอต่อการดำรงชีพได้อย่างสุจิตร ทำให้มีโอกาส มีความไว้วางใจของคนในชุมชนจนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับชุมชน โดยเฉพาะงานด้านจิตอาสา พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความชื่อสัตย์สุจริต มีศีลธรรมอันดี อ่านเพิ่มเติม...

ตลาดต้นไม้


         อาชีพชองคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ค้าขายต้นไม้ซอยวัดพระเงิน ตลาดต้นไม้ที่ขายส่งกันถูกที่สุดในย่านบางใหญ่  ตลาดขายส่งต้นไม้พระเงินนี้ ตั้งอยู่ในซอยวัดพระเงิน ถ.กาญจนาภิเษก  นี่เอง   

         มุ่งหน้าไปบางบัวทอง จากปากซอยเข้ามาประมาณ 500 เมตรก็จะเจอตลาดต้นไม้นี้ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายมือ ที่ตลาดนี้เต็มไปด้วยร้านต้นไม้หลากหลายชนิด ที่สำคัญคือเดินสบายมาก ไม่ร้อนเลยเพราะเขามีสแลนขึงไว้เป็นหลังคา กันแดด กันร้อนได้ดีมากๆ ตลาดส่วนต้นไม้ที่ขายก็จะมีตั้งแต่ต้นเล็กๆ อย่างไม้ดอกไม้ประดับ ไม้มงคล ไม้ยืนต้น กล้วยไม้ เฟิน สับปะรดสี พืชสมุนไพร ผักสวนครัวอีกหลากหลายชนิด อ่านเพิ่มเติม...

วัดละหาร


         แหล่งเรียนรู้คือแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สำหรับวัดละหาร พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองบางบัวทอง (ปัจจุบันถมดินปรับพื้นที่ให้พ้นน้ำประมาณ 2 เมตร) มีโรงเรียนเทศบาลวัดละหารและโรงเรียนโสตศึกษานนทบุรีซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงอุปถัมภ์ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินวัดและมีถนนบางกรวย – ไทรน้อย ผ่านหน้าวัด การคมนาคมทางบกสะดวกสบายทางน้ำมีคลองบางบัวทองติดหลังวัดทางทิศตะวันออกสามารถเดินทางโดยทางเรือออกปากคลองบางบัวทองเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทางวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ปากเกร็ด นนทบุรี บริเวณวัดมีกำแพงล้อมรอบเป็นขอบเขต เป็นสัดส่วน แบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และเขตฌาปนสถาน อ่านเพิ่มเติม...

ข้าวเหนียวมูน


 

ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางสาวสิริวรรณ์ คล้ายเอี่ยม

ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางสาวสิริวรรณ์ คล้ายเอี่ยม ลักษณะภูมิปัญญา ข้าวเหนียวมูน ร้านข้าวเหนียวมูน พี่แผ่นดิน น้องเจ้าคุณ เปิดมาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว ทางร้านเน้นคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ ทำวันต่อวัน เพื่อให้ได้รสชาติของข้าวเหนียวมูนที่ดี หอม หวาน และมัน ด้วยความที่ทางร้านใส่ใจทุกขั้นตอน จึงเป็นที่ถูกใจของลูกค้าที่แวะเวียนมาตลอด อ่านเพิ่มเติม...


ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดนนทบุรี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand